ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op 28-6-2024

Toepassing van voorwaarden

Voorafgaand aan de aanvang van de diensten van Box to Unbox, zijn er enkele vereisten waar we jouw medewerking voor nodig hebben. Hierbij inbegrepen zijn het akkoord gaan met onze algemene voorwaarden, het verlenen van toestemming voor het verzamelen en verstrekken van informatie aan jouw huisarts en relevante instanties en het maken van afspraken omtrent de financiering. Al deze overeenkomsten worden vastgelegd in de zorgovereenkomst. Tijdens onze eerste ontmoeting zullen we je vragen om deze overeenkomst te ondertekenen en ga je akkoord met de voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Box to Unbox.

Voor je akkoord met deze algemene voorwaarden vragen wij jou ook een kopie van deze voorwaarden voor ontvangst en akkoord te ondertekenen.

Respectvolle samenwerking en veiligheid

Bij onze samenwerking met cliënten en andere betrokkenen hanteren wij een open en eerlijke benadering. Het uitgangspunt is gelijkwaardigheid, waarbij wordt afgestemd op de wensen en grenzen van cliënten. Verwacht wordt wederzijds respect en gelijkwaardigheid van cliënten.

Gedragingen door de client, zoals discriminatie, bedreiging, mishandeling, (huiselijk) geweld of enig ander crimineel gedrag, worden niet getolereerd. Bij constatering door ons van (een vermoeden van) dergelijke gedragingen behouden wij ons het recht voor de zorgovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat wij enige vergoeding aan de client verschuldigd zijn, terwijl wij ons ook het recht voorbehouden om aangifte van dergelijke gedragingen te doen bij de politie of een melding hiervan te maken. 

De veiligheid van zowel cliënten als collega’s staat voorop. Als Box to Unbox van oordeel is dat grenzen zijn bereikt of overschreden, wordt dit gemeld, indien nodig, worden stappen ondernomen, zoals het doen van aangifte, om de bescherming van cliënten en collega’s te waarborgen.

Dienstverlening

Box to Unbox biedt lichaamsgerichte therapie (bokstherapie) aan. De aard en omvang van de diensten zijn overeengekomen tussen Box to Unbox en de client.

Tarieven en betaling

Tarieven voor de diensten van Box to Unbox zijn te vinden op onze website www.box-to-unbox.com pagina ‘tarieven’. Box to Unbox kan met de client andere tarieven afspreken. Betaling dient te geschieden voordat een sessie kan plaatsvinden, tenzij met de client een andere betalingsregeling is afgesproken. Box to Unbox behoudt zich het recht voor om tarieven en betalingsvoorwaarden te wijzigen met voorafgaande kennisgeving.

Afspraken en annuleringen

Afspraken worden gepland volgens beschikbaarheid. Cliënten dienen ten minste 24 uur voor de afspraak te annuleren. De afspraak kan per telefoon, voicemail en e-mail worden geannuleerd. Box to Unbox behoudt zich het recht voor om kosten van 50 euro per uur in rekening te brengen voor late annuleringen.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie gedeeld tijdens de sessies wordt als vertrouwelijk behandeld. Box to Unbox zal geen persoonlijke informatie delen zonder toestemming van de client, behalve indien wettelijk vereist.

Aansprakelijkheid

Box to Unbox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan eigendommen tijdens of als gevolg van deelname aan therapie sessies, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

Duur en beëindiging

De duur van de overeenkomst wordt overeengekomen tussen Box to Unbox en de client. Beëindiging kan plaatsvinden volgens de overeengekomen voorwaarden.

Wijzigingen in voorwaarden

Box to Unbox behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze zijn gepubliceerd op onze website.

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechtbank in Rotterdam.

Contactgegevens

Voor vragen over deze algemene voorwaarden, neem contact met ons op via info@box-to-unbox.com.